Kawarimono Koi
Kujaku Kage Koi Matsukawabake Koi Kanoko Koi

Koi, Japanese Koi fish, Butterfly Koi, Koi varieties, Koi identification pictures and everything on "HOW TO" information!

Koi
Koi Sale Prices
Other Websites
Koi Book Store
We Buy Koi
Koi Varieties
Koi Growth
Koi Weight
Koi Age
Koi History
Koi Taxonomy
Koi Sexing
Koi Breeding
Koi Can Hear
Koi Can Taste
Koi Can Smell
Koi Can Blush
Koi Can Overeat
Koi Nitrification
Koi Filtration
Pump Savings
Pump head
Koi Need Oxygen
Koi Shows
Koi Quality
Koi Feeding
Why Koi?
Koi Imports
Koi Pond Liners
Koi Pond Tours
Koi Pond Plants
Koi Predators
Koi Patents
Koi Equipment
Koi Services
Koi Store Pictures
Koi Water Quality
Koi Water Testing
Koi Health
Koi Pond Heating
Keywork Search
Koi Index

Kohaku Koi Taisho-sanke Koi Showa-sanke Koi Tancho Koi Bekko Koi Utsurimono Koi Koromo Koi Kin / Gin Rin Koi Kawarimono Koi Hikarimuji Koi Hikari Utsuri Koi Hikarimoyo Koi Butterfly Koi

Photos from "Koi Kichi" by kind permission of Peter Waddington

This is a collective name for non-metallic Koi, which with the exception of Goshiki do not fall into any of the other varieties. They are true varieties, but compete against each other in a show under Kawarimono classification.

benigoi.jpg (17692 bytes) kigoi.jpg (15859 bytes) shiro muji.jpg (15737 bytes)

Benigoi or Aka Muji             Kigoi                       Shiro Muji

magoi.jpg (14835 bytes) chagoi.jpg (16738 bytes) soragoi.jpg (14827 bytes)

            Magoi                     Chagoi                       Soragoi

ochibashigure.jpg (16334 bytes) hajiro.jpg (13470 bytes) hageshiro.jpg (12436 bytes)

    Ochibashigure                 Hajiro                       Hageshiro

kumonryu.jpg (14558 bytes) karasu.jpg (13628 bytes) midorigoi.jpg (16502 bytes)

        Kumonryu                     Karasu                     Midorigoi

aka matsuba.jpg (16605 bytes)

Aka Matsuba

 

Koi fish, Nishikigoi, Japanese Koi, Show Koi, Koi ponds, Butterfly Koi, Koi diseases, Koi identification pictures and everything on "HOW TO" information!

Koi Koi Sale Prices Other Websites Koi Book Store We Buy Koi Koi Varieties Koi Growth Koi Weight Koi Age Koi History Koi Taxonomy Koi Sexing Koi Breeding Koi Can Hear Koi Can Taste Koi Can Smell Koi Can Blush Koi Can Overeat Koi Nitrification Koi Filtration Pump Savings Pump head Koi Need Oxygen Koi Shows Koi Quality Koi Feeding Why Koi? Koi Imports Koi Pond Liners Koi Pond Tours Koi Pond Plants Koi Predators Koi Patents Koi Equipment Koi Services Koi Store Pictures Koi Water Quality Koi Water Testing Koi Health Koi Pond Heating Keywork Search Koi Index

   Phone: 303-883-8000

e-mail: ColoradoKoi@ymail.com

Postal Address: 5082 E. Hampden Ave, Suite #138  Denver, Colorado  80222

Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  Colorado Koi, Inc. All Rights Reserved.